Contacte

Preguntes més freqüents

Si no trobeu la resposta adequada a la vostra demanda, us respondrem personalment.

La formació en centres de treball

 • Què s'ha de fer per tenir alumnes en pràctiques?

  L'empresa es pot posar en contacte amb el responsable del Programa E+E de la cambra de comerç de la demarcació a la qual pertany l'empresa, i explicar-li els llocs de pràctiques que l'empresa pot oferir i quin és el seu sector professional; o bé fer l'oferta directament a un centre formatiu del seu territori.

 • Quins avantatges suposa per a l'empresa el fet de tenir alumnes en pràctiques?

  Pel fet de tenir alumnes en pràctiques l'empresa pot millorar la gestió dels recursos humans, ja que li ofereix la possibilitat de tenir, a mig termini, un treballador format segons els seus criteris i, per tant, dóna accés a una borsa de treball àmplia i actualitzada, ja que l'empresa o centre de treball té la possibilitat d'observar i conèixer detalladament els alumnes que fan pràctiques.

  A més, augmenta el prestigi públic de l'empresa pel fet de col·laborar en una tasca social i, en definitiva, és un reconeixement de criteris de qualitat del món empresarial de la formació professional de l'alumne.

 • Han de pagar les empreses alguna cosa als alumnes en pràctiques?

  No, l'empresa no té cap obligació de remunerar l'alumne en pràctiques, ja que aquest està fent formació pràctica en un centre de treball i, per tant, no és un treballador. L'alumne rep de l'empresa la formació pràctica complementària a la que el centre li ofereix.

Pujar

La formació dels tutors d'empresa

 • Quina obligació tenen els tutors d'empresa de fer els cursos de formació de les cambres de comerç?

  En principi, els tutors d’empresa no tenen cap obligació d'assistir a les sessions de formació.

 • Perquè interessa fer el curs de tutor d’empresa?

  La formació dels tutors d'empresa milloren la capacitat del personal de l'empresa responsable dels alumnes que fan pràctiques d'FP, i repercuteix positivament en la qualitat de les pràctiques i en la millora de l'aprofitament que l'empresa fa de l'estada de l'alumne.

Pujar

Cobertura del risc d'accidents

 • Quines pòlisses d'assegurances hi han vigents?

  Consulteu les Pòlisses d'assegurances vigents publicades per la Generalitat de Catalunya.

 • Quines responsabilitats té l'empresa si un alumne pren mal?

  Els alumnes queden automàticament assegurats des del moment en què formalitzen la matrícula, ja que aquesta inclou la prima anual de l'assegurança escolar.

 • L'alumne/a té alguna assegurança? En cas afirmatiu, què li cobreix?

  Sí. L'alumne/a en matricular-se gaudeix de l'assegurança escolar, que li cobreix la seva estada en pràctiques a l'empresa i els desplaçaments per traslladar-s'hi.

  A grans trets l'assegurança escolar estableix un sistema de prestacions per accident, malaltia i infortuni familiar:

  • Accident: es considera accident tota lesió corporal que pateixi l'estudiant amb ocasió d'activitats relacionades amb la seva condició d'estudiant, sempre que l'activitat hagi estat autoritzada pel Consell Escolar. L'accident comportarà el dret d'assistència mèdica i farmacèutica, i una indemnització per incapacitat s'escau.
  • Malaltia: totes les que l'estudiant pugui contraure o patir durant tot el període de la seva vida, sempre que estigui compresa dins la cobertura de l'assegurança.
  • Infortuni familiar: es considera com a tal el traspàs del cap de família o qualsevol altra circumstància que ocasioni la impossibilitat d'acabar els estudis iniciats.

  L'assegurança escolar protegeix l'alumne/a en cas d'accident, cirurgia general, neuropsiquiatria, tuberculosi pulmonar i òssia, tocologia, infortuni familiar i altres.

  La protecció per accident escolar comprèn:

  • Assistència mèdica, hospitalització i intervenció quirúrgica.
  • Assistència farmacèutica.
  • Indemnització econòmica, segons el barem, en el cas d'incapacitat.
  • Subministrament i renovació de pròtesi i ortopèdia.

  En cas de traspàs:

  • Les despeses de sepeli.
  • Indemnització per als familiars que depenguin econòmicament de l'estudiant assegurat: dona, fills o ascendents directes més grans de 65 anys o incapacitats per treballar, o germans petits o incapacitats, en aquest ordre.

Pujar

L'estada d'un alumne a un centre de treball

 • Quin horari ha de fer un alumne en pràctiques?

  Normalment, es reparteixen en quatre hores diàries, de matí o tarda, fins a un màxim de set hores diàries i 20 hores a la setmana, llevat d'aquelles especialitats que, per les seves particularitats es regulen mitjançant una ordre específica. El tutor/la tutora del centre informarà en cada cas concret de l'horari que pot fer l'alumne.

 • Quant de temps pot estar un/a alumne/a fent pràctiques en una empresa?

  El període de temps de la formació pràctica en centres de treball varia segons la titulació o el cicle formatiu que estigui cursant. La majoria de cicles són d'unes 400 hores d'estada a l'empresa, que es poden fer en una mateixa empresa o bé en diferents empreses.

 • Es pot prorrogar un conveni de pràctiques? Com?

  Sí, si no s'ha excedit el límit màxim d'estada en pràctiques i prèvia autorització del tutor o de la tutora del centre. Per a la renovació, s'omplirà de nou el mateix model de conveni i es mantindrà el número de registre del conveni anterior.

 • Cobra alguna cosa l'alumne en pràctiques?

  En funció dels pressupostos del Departament d'Educació, l'alumne pot accedir a una convocatòria pública per sol·licitar una beca d'ajut, que es concedeix en concepte de manutenció i transport.

 • Què ha de fer l'empresa quan un/a alumne/a no s'adapta o no funciona?

  Posar-se en contacte, al més aviat possible, amb el coordinador d'FP corresponent o amb el tutor de pràctiques del centre de formació professional per debatre la incidència. L'acord que s'adopti entre l'empresa i el centre de formació professional s'ha de comunicar a l'alumne.

 • Quin tipus d'alumnes pot fer pràctiques?

  Els alumnes de cicles formatius han de fer obligatòriament la formació pràctica en un centre de treball, ja que aquestes formen part del currículum dels seus estudis. Si no l'aproven, com una altra assignatura, no poden obtenir la titulació.

 • Quants alumnes es poden tenir alhora?

  No hi ha cap limitació administrativa. Qui s'ha de plantejar la limitació és la mateixa empresa, tot assegurant-se que pot oferir la formació pràctica adequada i que pot mantenir el nivell d'atenció, de dedicació i de qualitat de les pràctiques que s’ha fixat. El conveni, però, s’ha de formalitzar individualment amb cada alumne.

 • Les empreses han de pagar alguna cosa als alumnes en pràctiques?

  No. L'empresa no té cap obligació de remunerar l'alumne en pràctiques, ja que aquest/a esta fent formació pràctica en un centre de treball i, per tant no és un treballador. L'alumne rep de l'empresa la formació pràctica que no se li pot donar en el centre.

Pujar