Contacte

Nota legal

1. Identificació

Titular i Responsable del tractament de dades: El Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya (en endavant, "Consell de Cambres").

NIF: Q0801185J

Domicili social: Av. Diagonal, 452-454 08006-Barcelona

Correu electrònic: consell@cambrescat.org

2. Informació i consentiment

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l'usuari queda informat sobre la forma a la qual el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya (en endavant, “el Consell de Cambres”) recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitats a través dels formularis disposats a través del lloc www.cambrescat.org (d'ara endavant, el “Lloc web”), així com les dades derivades de la seva navegació i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a el Consell de Cambres .

L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat, que ha estat redactada de manera clara i senzilla, per a facilitar la seva comprensió, determinant lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a el Consell de Cambres.

3. Obligatorietat de facilitar les dades

Les dades sol·licitades en els formularis disposats en el Lloc web són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per a complir amb les finalitats establertes y per la participació al programa. Per tant, si no es faciliten aquestes dades o aquestes no són correctes no es podrà participar al programa.

4. Amb quina finalitat tractarà el Consell de Cambres les dades personals de l'usuari i durant quant temps?

Les dades personals recaptades seran tractats per El Consell de Cambres conforme a les següents finalitats:

 • Gestionar les seves sol·licituds de contacte amb el Consell de Cambres o amb les Cambres de Comerç de Catalunya a través dels canals disposats al efecte a el Lloc web de el Consell de Cambres.
 • Re-direccionar i cedir les dades de contacte de l’ empresa a les Cambres de Comerç de Catalunya de la seva demarcació, amb l’ objectiu d’ executar els programes d’ ajuda a les empreses anunciats a el lloc Web. Programes que el Consell de Cambres i les Cambres de Comerç de Catalunya executen per tal de donar compliment a les seves funciones públiques contingudes a la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les Cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambresi la llei 4/2014, de 1 d’ abril bàsica de les Cambres oficials de comerç, Industria, Serveis i Navegació.
 • Gestionar el programa de assessorament, acompanyament en relació a el qual la empresa ha mostrat interès.
 • Executar la corresponent liquidació dels programes d’ ajudes públics.
 • Gestionar la subscripció a la newsletter, realitzada a través del canal disposat en el Lloc web de Consell de Cambres.
 • Efectuar anàlisi sobre la utilització del Lloc web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.
 • Gestionar l'enviament de comunicacions comercials sobre serveis del Consell de Cambres o de les Cambres de Comerç de Catalunya a l’ usuari per mitjans electrònics i/o convencionals tret que l'usuari indiqui el contrari marcant la casella corresponent, o mostri la seva oposició a aquest tractament.
 • Gestionar l'enviament d'enquestes de satisfacció sobre els serveis del Consell de Cambres o les Cambres de cares a avaluar l’ impacte de les nostres activitats per les empreses i de cares millorar dia a dia l'experiència de les empreses.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recaptats, i, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar d'aquesta. No obstant això, l'anterior, l'usuari pot sol·licitar la seva baixa a El Consell de Cambres, oposant-se o revocant el seu consentiment.

5. Quines dades de l'usuari tractarà el Consell de Cambres ?

El Consell de Cambres tractarà les següents categories de dades:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, denominació social de l’ empresa.
 • Dades de contacte: domicili, telèfon fix, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic.
 • Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el Lloc web.
 • Dades de navegació.

En cas que l'usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos o amb legitimació suficient i es compromet a traslladar a l'interessat, titular d'aquestes dades, la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint a El Consell de Cambres de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, El Consell de Cambres podrà dur a terme les verificacions necessàries per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

6. Cookies, serveis d'anàlisi web i xarxes socials

Utilitzem cookies, serveis d'anàlisi web i complements de xarxes socials en el nostre lloc web per a millorar la teva experiència de navegació. Per a consultar la nostra política de cookies, fes clic aquí.

7. Quina és la legitimació del tractament de les teves dades?

El tractament de dades per l’ execució dels serveis del Consell de Cambres o de les Cambres de Comerç de Catalunya per mitjà del Lloc web serà necessari per l’ execució del servei.

El tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, relatiu a serveis del Consell de Cambres i les Cambres de Comerç de Catalunya i serveis anàlegs per als seus clients, es basarà en l'interès legítim reconegut per la normativa quan l'usuari hagi executat programes relacionats. En cas no existir tal relació, el tractament de dades es basarà en el consentiment de l'usuari recollit en la normativa actual vigent. Igualment, l'enviament de comunicacions comercials de terceres entitats amb les quals col·labora el Consell de Cambres, estan basades en el consentiment de l'usuari.

El tractament per a les referides finalitats, es realitzarà sempre previ consentiment de l'usuari o sobre la base del referit interès legítim, i serà necessari per a l'atenció de la seva sol·licitud.

Així mateix, en cas de retirar el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Per a revocar aquest consentiment, l'Usuari podrà contactar amb el Consell de Cambres a través dels canals següents: al Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, CIF Q0801185J, mitjançant correu electrònic consell@cambrescat.org o correu postal (Ref. RGPD - av. Diagonal, 452 · 08006 Barcelona).

8. Amb quins destinataris es compartiran les dades de l'usuari?

 • Les dades de l'usuari es comunicaran a les Cambres de Comerç de Catalunya de la demarcació de l’ empresa que pots consultar aquí, amb l’ objectiu de executar els programes d’ ajudes en relació a els quals l’ empresa han mostrat interès.
 • Les Cambres de Comerç de Catalunya per a l'enviament de comunicacions comercials sobre els productes i serveis oferts per les empreses que el formen, sempre que l'Usuari així ho hagi consentit.
 • Administracions Públiques i autoritats nacionals i/o europees competents, en els casos previstos per la Llei.
 • Aquestes dades es poden incloure en llistes d’empreses sol·licitades per tercers que tinguin interès legítim i vulguin contactar amb persones o empreses de la demarcació de la Cambra o el Consell, o que tinguin o hagin tingut algun tipus de relació amb aquestes institucions per tal de complir amb les seves funcions contingudes a la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les Cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres.
 • proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat, com a xarxes socials, agències de publicitat o col·laboradors publicitaris.
 • Proveïdors de serveis tecnològics i analítica
 • Proveïdors i col·laboradors de serveis d’ assessorament del Consell de Cambres o de les Cambres de Comerç de Catalunya.

Els destinataris indicats en el present apartat poden trobar-se situats dins o fora de l'Espai Econòmic Europeu, trobant-se en aquest últim cas degudament legitimades les transferències internacionals de dades.

9. Responsabilitat de l'usuari

L'usuari

Garanteix que és major de divuit (18) anys i que les dades que facilita a el Consell de Cambres són veritables, exactes, complets i actualitzats. A aquest efecte, l'usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.

Garanteix que ha informat els tercers dels quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a El Consell de Cambres per als fins assenyalats.

Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a El Consell de Cambres o a tercers.

10. Comunicacions comercials i promocionals

Una de les finalitats per a les quals El Consell de Cambres tracta les dades personals proporcionades per part dels usuaris és per a remetre'ls comunicacions electròniques amb informació relativa a serveis esdeveniments o notícies rellevants per als usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d'aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells usuaris que no haguessin manifestat prèviament la seva negativa a la recepció de les mateixes o que l'hagin autoritzat expressament.

En cas que l'usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de El Consell de Cambres, pot sol·licitar la baixa del servei enviant un e-mail a la següent adreça de correu electrònic: consell@cambrescat.org així com indicant la seva negativa a la recepció d'aquestes, a través de la casella així disposada en el formulari de recollida de les seves dades.

11. Exercici de drets

L'usuari pot enviar un escrit a El Consell de Cambres, a l'adreça consell@cambrescat.org, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si a el Consell de Cambres s'estan tractant dades personals que concerneixen l'Usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
 • Obtenir del Consell de Cambres la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.
 • Posar-se en contacte amb El Consell de Cambres a través de la següent adreça: consell@cambrescat.org
 • Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals quan l'interessat consideri que El Consell de Cambres ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

12. Mesures de seguretat

El Consell de Cambres tractarà les dades de l'Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el secret d'aquests, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnic-organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al que estan exposats.

13. Canvis en la política de privacitat

Per a garantir que les nostres directrius de protecció de dades compleixin sempre amb els requisits legals actuals, ens reservem el dret de fer canvis per a estar sempre adequats a la legislació vigent.

Pujar